รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 – 2567

1.นายวุฒิชัย อุดมกาญจนนันท์ นายกสมาคม
2.นายโกศล ยิ้มไพบูลย์ อุปนายกสมาคม
3.นายอดุลย์ จันละคร อุปนายกสมาคม
4.นางสาวศิริณี กันทา อุปนายกสมาคม
5.นายชัยวัฒน์ ชัยวรรณจินดา เลขาธิการสมาคม
6.นางสาวพัสวี บัวทอง รองเลขาธิการสมาคม
7.นางสาวจุฑาภรณ์ พิมพ์พันธุ์ เหรัญญิกสมาคม
8.นายวิพล อำนวยผลชัย ประชาสัมพันธ์สมาคม
9.นายวีระวัฒน์ เอียดเอื้อ นายทะเบียนสมาคม
10.นายธนกิจ เฮียงโฮม กรรมการเทคนิคสมาคม
11.นายวิชชา วัชระวรากรณ์ กรรมการสมาคม
12.นายไชยรัตน์ อ๊อกกังวาล กรรมการสมาคม
13.นายธนธัช สภาวจิตร กรรมการสมาคม
14.นายยุทธพร วงศ์วิชิต กรรมการสมาคม
15.ธีรพล โชคสุวัฒนสกุล กรรมการสมาคม
16.นายชัยยศ สิรินทรานนท์ กรรมการสมาคม
17.นายพิพัฒน์ หงษ์ศรีสุวรรณ กรรมการสมาคม
18.นายกมลพันธ์ กาญจนวิสุทธิ์ กรรมการสมาคม